Rodo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R)

zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, firma pod nazwą

Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o. , adres: 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a, uprzejmie informuje, że od dnia

25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

przez Spółkę pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o.


Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady

związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SPÓŁKĘ :

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPÓŁKA adres: 34 – 123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a, REGON 070516930,

         NIP 551-000-78-02, (dalej zwana „Spółką”)

2.      SPÓŁKA wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się

         skontaktować poprzez email: rodo@brydex.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych

         jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)     w celu kierowania do Pani/Pana przez SPÓŁKĘ treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą

         prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes

         SPÓŁKI polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą

         elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPÓŁCE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

         w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

         art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.)     dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes

         SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem SPÓŁKI jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności

         gospodarczej,

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SPÓŁKI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub

         obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI

         (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)     podmioty świadczące na rzecz SPÓŁKI usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne,

         marketingowe,

c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.)     operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      SPÓŁKA nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania

         umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku

         danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na

         Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana

         przez SPÓŁKĘ treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych

         w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą

         elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym

         okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami

         o rachunkowości.

7.      Spółka nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

         przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SPÓŁKA prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej

         na adres SPÓŁKI (34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a) lub elektronicznej (wiadomość email na adres wypisz@brydex.pl)

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia

         skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi

        lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym

        w pkt 3 lit b) - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży.

        Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SPÓŁKĘ jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną

        lub zawierania umów sprzedaży.


Niniejsza informacja nie wymaga żadnej reakcji z Państwa strony chyba, że nie wyrażają Państwo zgody na dalsze

przetwarzanie swoich danych.