OWS

OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY TOWARÓW i USŁUG

(zwane dalej o.w.s) wykonywanych przez Firmę Produkcyjno-Handlową BRYDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, zwaną w dalszej treści BRYDEX.

♦ ♦ ♦

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów, zamawianych produktów i wykonywanie usług,  oferowanych przez Firmę Produkcyjno-Handlową BRYDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Choczni woj. małopolskie, zwaną dalej: BRYDEX, na rzecz dowolnego podmiotu który dokonuje zakupu towaru lub zleca wykonywanie usług, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, zwanego dalej KUPUJĄCYM.

♦ ♦ ♦

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży towaru lub wykonania zamawianych produktów i usług, jest pisemne zamówienie wystawione przez Kupujacego, doręczone BRYDEX. Zamówienie musi zawierać dane Kupującego wynikające z dokumentu rejestracji (KRS, ewidencja działalności gospodarczej lub inne, w tym Nr NIP i REGON), szczegółowe informacje o zamawianym towarze (produkcie) w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące wymaganych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

2. Zamówienie może być wystawione na podstawie pisemnej oferty BRYDEX,  złożonej Kupującemu lub katalogów i cenników wyemitowanych przez BRYDEX i winno  być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego. Złożone zamówienie nie wiąże BRYDEX, a brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego jego przyjęcia. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia zamówienia przez osoby reprezentujące BRYDEX. W przypadku potwierdzenia  zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący winien w ciągu trzech dni roboczych przyjąć zgłoszone zastrzeżenia lub zrezygnować z zamówienia pocztą e’mailową na adres: k.burzynska@brydex.pl, której odebranie potwierdzi BRYDEX. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważane będzie za przyjęcie zamówienia z zastrzeżeniami sporządzonymi przez BRYDEX.

3. Potwierdzenie zamówienia przez BRYDEX wysłane pocztę e’mailową wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, stanowią o zawarciu umowy na warunkach zawartych w tych dokumentach i o dacie jej zawarcia. W przypadku przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniami, termin zawarcia umowy ustala się na dzień przyjęcia zgłoszonych zastrzeżeń przez Kupującego lub dzień milczącego ich przyjęcia.

4. Wszelkie zmiany zamówienia wymagają zgody BRYDEX  i winny być sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

♦ ♦ ♦

III. CENY

1. Ceny towaru wskazane w ofertach oraz w katalogach i cennikach wyemitowanych przez BRYDEX podawane są w EUR lub PLN. Ceny zawierają wszystkie koszty związane z produkcją i dostarczeniem towaru niezbędnego do wykonania zamówienia od producenta do magazynu BRYDEX.

2. Ceny są kwotami netto, do których doliczony zostanie podatek  VAT w obowiązującej w danym czasie wysokości.

3. Ceny podane Kupującemu w potwierdzeniu zamówienia są kalkulowane na bazie kosztów z daty zamówienia.  W przypadku zwiększenia kosztów zakupu towarów lub elementów (części) niezbędnych do wykonania zlecenia, niezależnych od BRYDEX,  dotyczących nieprzewidzianych zmian w przepisach podatkowych, celnych i innych, mających   wpływ na zwiększenie cen towarów, BRYDEX zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdej chwili, aż do momentu dostawy w stosunku do wszystkich towarów lub dowolnej części towarów niezbędnych do wykonania zamówienia, w stopniu zapewniającym pokrycie zwiększonych kosztów.

4. Kupujący zapłaci cenę za towar określoną w fakturze sprzedaży, zgodną z potwierdzonym przez BRYDEX zamówieniem.

5. Ceny obowiązują dla ilości sprzedawanego towaru, określonego w potwierdzonym  zamówieniu.

6. W przypadku sprzedaży mniejszych ilości lub przesyłek ekspresowych ceny będą uzgadniane indywidualnie.

7. W razie rezygnacji przez Kupującego od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz BRYDEX 40 % ceny brutto wartości zamówienia tytułem kary umownej. W przypadku poniesienia przez BRYDEX szkody z powodu rezygnacji z umowy przez Kupującego, ma on prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności.

♦ ♦ ♦

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający dokonuje płatności na rachunek bankowy BRYDEX określony w fakturze i w terminie w niej wskazanym. Kupujący może dokonać zapłaty gotówką w kasie BRYDEX, w wypadkach prawnie dozwolonych.

2. BRYDEX ma prawo określić należność w ofercie w walucie obcej (EUR). W takim przypadku cena wyrażona w fakturze w PLN stanowi równowartość waluty i jest przeliczana na złote wg kursu sprzedaży, ogłaszanego przez Pekao S.A. w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

3. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego BRYDEX.  Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących , za opóźnienie w zapłacie BRYDEX należą się odsetki umowne w wysokości 0,05 % ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia.

4. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, BRYDEX ma prawo uzależnić wydanie towaru od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia przez Kupującego stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. BRYDEX może również w takim przypadku postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Kupującego wobec BRYDEX, bez względu na to czy termin ich zapłaty już nadszedł. Postanowienie niniejszego punktu nie pozbawia BRYDEX prawa do odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli należność w fakturze została określona w PLN, a w okresie od daty wystawienia faktury do daty wpływu należności na rachunek BRYDEX kurs sprzedaży waluty (o którym mowa w ust. 2), z której cena została przeliczona na PLN wzrośnie o 2 lub więcej procent, BRYDEX zastrzega sobie prawo zmiany tej ceny uwzględniając pełną wysokość zmian kursu.

6. W przypadku sprzedaży z odroczoną płatnością Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia BRYDEX swoich dokumentów rejestracyjnych (aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON i NIP).

♦ ♦ ♦

V. LIMIT KREDYTOWY

1. Limit kredytowy jest to maksymalna suma niezapłaconych faktur wystawionych Kupującemu. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie dla każdego Kupującego.

2. Kolejna sprzedaż towaru, powodująca przekroczenie limitu kredytowego udzielanego Kupującemu przez BRYDEX, nie będzie możliwa, chyba że Kupujący, przed dokonaniem nowej transakcji, dokona zapłaty sumy przewyższający limit kredytowy, chociażby termin płatności za poprzednie faktury jeszcze nie nadszedł.

♦ ♦ ♦

VI. WYKONANIE UMOWY i ODBIÓR TOWARU

1. Podane w ofertach, katalogach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia wystawionych przez BRYDEX, terminy realizacji są przybliżone i mogą ulec zmianie.

2. BRYDEX nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności niezależnych od BRYDEX, w tym m.in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony podmiotu będącego dostawcą zamówionego towaru w stosunku do BRYDEX, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania lub zaniechania Kupującego, działania siły wyższej (strajki, klęski żywiołowe, katastrofy przemysłowe, rozruchy, wojna, zakłócenia w funkcjonowaniu kolei, transportu powietrznego, wodnego i drogowego), jeżeli można udowodnić, że mają wpływ na produkcję i przygotowanie towaru do wysyłki. Na czas trwania w/wymienionych przeszkód, zawiesza się wykonanie umowy. O wznowieniu działalności BRYDEX jest obowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego. Jeżeli opóźnienia w realizacji zamówienia będą trwały dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku strony są zobowiązane w terminie jednego miesiąca dokonać wzajemnego dwustronnego rozliczenia za wykonane częściowo prace.

3. BRYDEX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w każdym przypadku gdy Kupujący nie odbierze wcześniej zamówionego towaru w umówionym terminie,  nie ureguluje zobowiązań wynikających z wcześniejszych zamówień, przekroczy limit kredytowy ustalony przez BRYDEX albo nie spełni wszystkich warunków podanych w potwierdzeniu zamówienia (w tym: terminowe dokonanie przedpłaty,  przedstawienie wymaganej gwarancji bankowej, itp.).

4. Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyższych, wymienionych w ust. 3 okoliczności, nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.  

5. Miejscem odbioru towaru jest magazyn BRYDEX.

6. BRYDEX jest zobowiązany, po przeprowadzonym odbiorze technicznym, przygotować towar Kupującemu do jego dyspozycji w punkcie wydania, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów  transportu czy załadunku. BRYDEX zawiadomi Kupujacego e’mailem o terminie  i miejscu postawienia towaru do jego dyspozycji, na 5 dni roboczych naprzód. Towar pozostaje do dyspozycji Kupującego przez 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia. Po tym terminie BRYDEX wystawi fakturę za wykonane zamówienie. Ponadto będzie uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 200,00 (dwieście) złotych za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w odebraniu towaru.

7. Osobą uprawnioną ze strony Kupującego do podpisania dokumentów związanych z odbiorem towarów (w tym protokołu odbioru) jest przedstawiciel Kupującego odbierający towar. Osoba ta jest zobowiązana do skontrolowania odebranego od BRYDEX, czy też przewoźnika towaru pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu, a w wypadku jakiejkolwiek niezgodności winna dokonać sporządzenia na tę okoliczność protokołu  stwierdzenia wad  z przedstawicielem BRYDEX lub przewoźnikiem.

♦ ♦ ♦

VII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. BRYDEX zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do niego dokumentacji (instrukcje, rysunki, itp.) do czasu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży.

2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru ani jego obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży. Nie może także dysponować dokumentacją stanowiącą własność BRYDEX.

3. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane oraz niezarejestrowane, dotyczące przedmiotu umowy, bez ograniczeń geograficznych, stanowią własność BRYDEX (lub jego licencjodawcy).

♦ ♦ ♦

VII. GWARANCJA

1. BRYDEX udziela Kupującemu dwunastomiesięcznej gwarancji na sprzedane swoje towary i wytworzone wyroby oraz sześciomiesięcznej gwarancji na wykonane usługi (zamówienie na wykonanie części, detali do maszyn, środków transportu i różnych urządzeń według przedstawionych przez Kupujacego wzorów, czy rysunków). Gwarancja biegnie od daty sprzedaży udokumentowanej fakturą.

2. Warunki gwarancji określone w niniejszych o.w.s. mają zastosowanie, jeżeli potwierdzenie zamówienia, dokumentacja techniczno-ruchowa, karta gwarancyjna, czy też karta katalogowa towaru nie przewidują warunków odmiennych.

3. BRYDEX udziela gwarancji pod warunkiem użytkowania  sprzedanych urządzeń oraz  wykonanych usług zgodnie z przekazaną przez Kupującego dokumentacją.

4. Gwarancja nie dotyczy naturalnego zużycia towaru, szkód powstałych po przeniesieniu na Kupującego ryzyka odpowiedzialności na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zerwania plomb, bądź usunięcia innych zabezpieczeń.

6. Kupujący nie ma prawa samodzielnie usuwać usterek w okresie gwarancji, ani też zlecać ich usunięcia osobom trzecim, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji, chyba że BRYDEX wyrazi na to zgodę na piśmie.

7. Odpowiedzialność BRYDEX za szkody z tytułu wad towaru w okresie gwarancji ogranicza się jedynie do rzeczywistej straty powstałej w samym towarze, natomiast wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści.Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości towaru  netto.

8. O wykryciu wady w okresie gwarancji, Kupujący zobowiązany jest powiadomić BRYDEX na piśmie w ciągu 3-ch dni roboczych, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji.

9. Koszty dostarczenia reklamowanych przez Kupującego towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W wypadku uznania reklamacji koszt ten przechodzi na BRYDEX.

10. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni od dostarczenia przez Kupującego reklamowanego towaru. Towary uznane przez BRYDEX za wadliwe będą, według uznania BRYDEX, naprawione bądź wymienione na wolne od wad w ciągu czterech tygodni od terminu uznania reklamacji. Jeżeli towar lub części mają być sprowadzone z zagranicy, Kupujący winien zagwarantować BRYDEX niezbędny czas na usunięcie wad. Jeżeli tego nie uczyni, BRYDEX winien w jak najkrótszym, możliwym terminie towar naprawić lub wymienić na wolny od wad.

11. W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Kupującego,  naprawa towaru lub wymiana towaru na nowy może ulec wydłużeniu do 6 tygodni.

12. Kupujący otrzyma dokument gwarancyjny wraz z fakturą lub w momencie wydania mu towaru.

13. W przypadku dostawy zastępczej, BRYDEX ponosi koszt części zastępczej i koszt wysyłki tylko wtedy, gdy powstały na terenie RP. Koszty zagranicznych dostaw zastępczych BRYDEX pokrywa tylko w takim zakresie, w jakim poniósłby je na terenie kraju.

14. W razie nieskutecznej naprawy lub dostawy zastępczej z przyczyn leżących po stronie BRYDEX, zaproponuje on Kupującemu odpowiednie obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

♦ ♦ ♦

VIII. RĘKOJMIA

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do towaru sprzedanego i wykonanych przez BRYDEX usług, na co Kupujący przyjmując niniejsze warunki, wyraża bezwarunkową zgodę.

♦ ♦ ♦

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

1. W granicach obowiązującego prawa wyłącza się odpowiedzialność BRYDEX za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na skutek okoliczności, za które BRYDEX nie odpowiada np. opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony podmiotu będącego dostawcą zamówionego towaru w stosunku do BRYDEX, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania lub zaniechania Kupującego, działania siły wyższej (strajki, klęski żywiołowe, katastrofy przemysłowe, rozruchy, wojna, zakłócenia w funkcjonowaniu kolei, transportu powietrznego, wodnego i drogowego), jeżeli miały wpływ na produkcję i przygotowanie towaru do wydania. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje w okresie niemożności wykonania umowy. Jeżeli BRYDEX pozostaje nadal w zwłoce z realizacją umowy więcej ni 30 dni, Kupujący ma prawo wyznaczyć mu dodatkowy dwutygodniowy termin do wykonania umowy, a po jego bezskutecznym upływie, odstąpić od umowy.

2. Rezygnacja z wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyny leżącej po jej stronie, wymaga pisemnej zgody drugiej strony, pod rygorem nieważności oraz zapłaty kary umownej w wysokości nie mniej niż 35% wartości netto przedmiotu umowy.

♦ ♦ ♦

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do każdej umowy sprzedaży zawieranej przez BRYDEX, o ile z pisemnych ustaleń Stron nie wynika inaczej.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy Strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji w terminie 2-ch miesięcy, każda ze Stron  może wnieść powództwo do sądu właściwego dla miejsca siedziby BRYDEX.

3. W sprawach spornych obowiązuje prawo polskie i sąd polski.

4. Niniejsze ogólne warunki  stanowią integralną część potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BRYDEX.

♦ ♦ ♦

Ogóle Warunki Sprzedaży 2016 / plik do pobrania

http://www.brydex.pl/!data/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-Towarow-i-Uslug.pdf